Choď na obsah Choď na menu
 


2% 2013 1.NA

6. 4. 2013

 

V Y H L Á S E N I E
o poukázaní sumy do výšky 2% (3 %) zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby
podľa § 50 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, ktorej bolo za zdaňovacie obdobie vykonané ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti
 

Rok : 2012

Uvádza sa zdaňovacie obdobie, za ktoré sa platí daň
 
I. ÚDAJE O DAŇOVNÍKOVI
 
Priezvisko a titul

01
 

Meno                                                                  Rodné číslo (U cudzích št. príslušníkov dátum narodenia.)

 02
 
 
 03                      
 
 
 
 
 
 
 /
 
 
 
 

 
Adresa

trvalého pobytu alebo
pobytu na území SR, kde sa daňovník obvykle zdržiaval
 
 

 
Ulica a číslo

04
 

PSČ                                                               Názov obce

05
 
 
06
 

Štát

07
 

Číslo telefónu

08
 

 
Suma do výšky 2 % alebo 3 %1) zaplatenej dane

09
Zaplatená daň, z ktorej sa vypočíta suma do výšky 2 %, alebo 3 % 1) zaplatenej dane
 
10
Suma do výšky 2 %, alebo 3 %1)zo zaplatenej dane z r. 09 (min. 3,32 eura)
 

1)podiel do výšky 3 % zaplatenej dane môže prijímateľovi poukázať fyzická osoba, ktorá v zdaňovacom období vykonávala dobrovoľnícku činnosť podľa zákona č. 406/2011 Z.z. počas najmenej 40 hodín a predloží o tom písomné potvrdenie, ktoré je prílohou tohto vyhlásenia.
Na r. 09 sa uvádza daňová povinnosť daňovníka, znížená o daňový bonus, vypočítaná v  roku (nie daň na úhradu), v ktorom sa podáva toto vyhlásenie; uvádza sa  riadok 03 z potvrdenia o zaplatení dane, ktoré je súčasťou tohto vyhlásenia.
Na r. 10 sa uvádza suma zaokrúhlená s presnosťou na dve desatinné miesta, pričom táto suma nesmie byť nižšia ako 3,32 eura.
 
Dátum zaplatenia dane

11
 

Z riadku 05 potvrdenia o zaplatení dane, ktoré je súčasťou vyhlásenia. V prípade daňového preplatku z ročného zúčtovania preddavkov na daň sa uvedie dátum 31. marec zdaňovacieho obdobia, v ktorom sa toto vyhlásenie podáva.
 
II. ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI
 
Obchodné meno alebo názov

12
1.           Nohejbalová akadémia

Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo                                                                                 

13
Košice 040 13, Helsinská 24

Právna forma                                                                      Identifikačné číslo prijímateľa (IČO/SID)

14
 Občianske združenie
 
15
3
5
5
7
7
7
8
9
 ∕
 
 
 
 

 
 
Vyhlasujem, že uvedené údaje v tomto vyhlásení sú pravdivé.
 
 
V................................................   dňa...................................               .......................................................                                                                                                                                                                    
                                                                                                         Podpis daňovníka