Choď na obsah Choď na menu
 


Hodnotiaca správa k projektu

31. 12. 2013
Nohejbalový oddiel, Školský športový klub KAC Jednota Košice
 
Hodnotiaca správa k projektu
Podpora Mládežníckeho športu, ktorý je určený na podporu mladých perspektívnych športovcov
 Nohejbalového oddielu ŠŠK KAC Jednota Košice
účastníka najvyššej celoštátnej súťaže (1.SNL žiakov a 1.SNL dorastencov a juniorov do 26 rokov štartujúcich v extralige a interlige).
 
 
Nohejbalový oddiel ŠŠK KAC Jednota Košice reprezentovali v roku 2013 v najvyššej nohejbalovej súťaži (1. SNL ) družstvo žiakov, dorastencov v extralige interlige družstvo mužov.
Družstvo žiakov v I. SNA pre rok 2013 obsadilo 7. miesto. http://www.nohejbal-sk.sk/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=194&Itemid=93 a 2.miesto v žiackom trurnaji trojíc Zlatý Félix 2013.
Družstvo dorastencov obsadilo v 1. SNL dorastencov konečné 1.miesto Na majstrovstvách Slovenská sme skončili na 1.mieste v dvojiciach na druhom v trojiciach.
http://www.nohejbal-sk.sk/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=193&Itemid=94
Traja členovia oddielu boli v reprezentačnom výbere pre rok 2013. Člen oddielu sa stal vicemajstrom Európy juniorov pre rok 2013 v kategórií dvojíc aj trojíc.Družstvo mužov v dlhodobej súťaži  extraligy v roku 2013 obsadilo 1. miesto. Na majstrovstvách Slovenská sme skončili na 1.mieste v trojiciach na 1. a 1. mieste v dvojiciach, a na 2. mieste v jednotlivcoch .Traja členovia oddielu sú členmi reprezentačného výberu mužov, dvaja členovia oddielu sa zúčastnili Svetového pohára mužov v kanadskom Montreale, kde obsadili 1.miesto. http://www.nohejbal-sk.sk/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=190&Itemid=94, http://www.nohejbal-sk.sk/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=121&Itemid=95
Hlavným cieľom nohejbalového oddielu je svojou činnosťou vytvárať podmienky pre rozvoj hlavne mládežníckeho nohejbalu v meste Košice a jeho okolí a tým prispievať k naplneniu cieľov ŠŠK KAC Jednota Košice.
1.      Projekt bol realizovaný v súlade s pravidlami pre poskytovanie dotácií v rámci Koncepcie rozvoja športu v Košiciach. Poskytnutá dotácia z rozpočtu mesta Košice, bola použitá v zmysle zmluvy na podporu mladých perspektívnych športovcov Nohejbalového oddielu ŠŠK KAC Jednota Košice účastníka najvyššej celoštátnej súťaže (I.SNL žiakov, dorastencov a juniorov do 26 rokov štartujúcich v extralige a interlige mužov).
Dotácia bola použitá na financovanie aktivít nohejbalového oddielu:
-         účasť v najvyššej dlhodobej nohejbalovej súťaži (I. Slovenskej nohejbalovej lige, Interlige na dopravu a stravovanie)
-         účasť na nohejbalových turnajoch a jednorazových Majstrovstvách Slovenskej republiky a sústredeniach (doprava, ubytovanie a stravovanie)
           Použitie poskytnutých finančných prostriedkov je riadne dokladovanie v zmysle platných predpisov. K účtovným dokladom sú doložené zápisy zo stretnutí v I. SNL, (niektoré sú menej čitateľné nakoľko ide o kópie kópií písaných pomocou kopírovacieho papiera. Originály sú uložené na sekretariáte Slovenskej nohejbalovej asociácie.). Ako doklad o cene pohonných hmôt pri zúčtovaní použitia súkromných aut na služobnú cestu je priložená tabuľka priemerných mesačných cien pohonných hmôt na Slovensku v roku 2013 podľa štatistického úradu. Zároveň sú dokladované ďalšie náklady použité na účel dotácie z vlastných zdrojov ŠŠK KAC Jednota Košice v zmysle zmluvy na podporu mladých perspektívnych športovcov Nohejbalového oddielu ŠŠK KAC Jednota Košice
Prehľad čerpania dotácie, suma a % spolufinancovania z vlastných zdrojov klubu sú presnejšie uvedené v tabuľke Vyúčtovanie financií z Fondu Mládežníckeho športu.
Do zúčtovania neboli zahrnuté mnohé ďalšie športové aktivity NO ŠŠK KAC Jednota Košice spĺňajúce kritéria financovania z Fondu Mládežníckeho športu, ktoré boli hradené vlastnými členmi NO ŠŠK KAC Jednota Košice. (Účasť v I.SNL – domáce zápasy I.SNL, sústredenie, účasť na nohejbalových turnajoch na Slovensku aj v zahraničí (štartovné), regenerácia športovcov, organizácia športových podujatí).
2.      Všetky originál doklady týkajúce vyúčtovania dotácie sa nachádzajú v účtovníctve ŠŠK KAC Jednota Košice. K správe sú predložené kópie dokladov.
 
 
 
Košice    18.12.2013                                               Spracoval: RNDr. Ladislav Bertko
                                                                                Predseda NO KAC Jednota Košice