Choď na obsah Choď na menu
 


Dotácia 2012

20. 1. 2013

Mesto podporilo činnosť  Nohejbalového oddielu KAC Jednota Košice v roku 2012 sumou 856€.

Nohejbalový oddiel, Školský športový klub KAC Jednota Košice

 

Hodnotiaca správa k projektu

Podpora Mládežníckeho športu, ktorý je určený na podporu mladých perspektívnych športovcov

 Nohejbalového oddielu ŠŠK KAC Jednota Košice

účastníka najvyššej celoštátnej súťaže (1.SNL žiakov a 1.SNL dorastencov a juniorov do 26 rokov štartujúcich v extralige mužov).

 

 

Nohejbalový oddiel ŠŠK KAC Jednota Košice reprezentovali v roku 2012 v najvyššej nohejbalovej súťaži (1. SNL ) družstvo žiakov, dorastencov v extralige družstvo mužov.

Družstvo žiakov v I. SNA pre rok 2012 obsadilo 7. miesto. (http://www.nohejbal-sk.sk/index.php?option=com_docman&Itemid=94)

Družstvo dorastencov obsadilo v 1. SNL dorastencov konečné 2.miesto Na majstrovstvách Slovenská sme skončili na 1.mieste v dvojiciach, v jednotlivcoch aj v trojiciach.

(http://www.nohejbal sk.sk/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=181&Itemid=94)

Traja členovia oddielu boli v reprezentačnom výbere pre rok 2012. Člen oddielu sa stal vicemajstrom sveta juniorov pre rok 2012 v kategórií dvojíc aj trojíc.. Družstvo mužov v dlhodobej súťaži  extraligy v roku 2012 obsadilo štvrté miesto. Na majstrovstvách Slovenská sme skončili na 1.mieste v trojiciach na 2. a 3. mieste v dvojiciach, a na 2. mieste v jednotlivcoch .Traja členovia oddielu sú členmi reprezentačného výberu mužov, dvaja členovia oddielu sa zúčastnili Majstrovstiev sveta mužov.

Hlavným cieľom nohejbalového oddielu je svojou činnosťou vytvárať podmienky pre rozvoj hlavne mládežníckeho nohejbalu v meste Košice a jeho okolí a tým prispievať k naplneniu cieľov ŠŠK KAC Jednota Košice.

1.      Projekt bol realizovaný v súlade s pravidlami pre poskytovanie dotácií v rámci Koncepcie rozvoja športu v Košiciach. Poskytnutá dotácia z rozpočtu mesta Košice, bola použitá v zmysle zmluvy na podporu mladých perspektívnych športovcov Nohejbalového oddielu ŠŠK KAC Jednota Košice účastníka najvyššej celoštátnej súťaže (I.SNL žiakov, dorastencov a juniorov do 26 rokov štartujúcich v extralige mužov).

Dotácia bola použitá na financovanie aktivít nohejbalového oddielu:

-         účasť v najvyššej dlhodobej nohejbalovej súťaži (I. Slovenskej nohejbalovej lige na dopravu a stravovanie)

-         účasť na nohejbalových turnajoch a jednorazových Majstrovstvách Slovenskej republiky a sústredeniach (doprava, ubytovanie a stravovanie)

            Použitie poskytnutých finančných prostriedkov je riadne dokladovanie v zmysle platných predpisov. K účtovným dokladom sú doložené zápisy zo stretnutí v I. SNL, (niektoré sú menej čitateľné nakoľko ide o kópie kópií písaných pomocou kopírovacieho papiera. Originály sú uložené na sekretariáte Slovenskej nohejbalovej asociácie.). Ako doklad o cene pohonných hmôt pri zúčtovaní použitia súkromných aut na služobnú cestu je priložená tabuľka priemerných mesačných cien pohonných hmôt na Slovensku v roku 2012 podľa štatistického úradu. Zároveň sú dokladované ďalšie náklady použité na účel dotácie z vlastných zdrojov ŠŠK KAC Jednota Košice v zmysle zmluvy na podporu mladých perspektívnych športovcov Nohejbalového oddielu ŠŠK KAC Jednota Košice

Prehľad čerpania dotácie, suma a % spolufinancovania z vlastných zdrojov klubu sú presnejšie uvedené v tabuľke Vyúčtovanie  financií z Fondu Mládežníckeho športu.

Do zúčtovania neboli zahrnuté mnohé ďalšie športové aktivity NO ŠŠK KAC Jednota Košice spĺňajúce kritéria financovania z Fondu Mládežníckeho športu, ktoré boli hradené vlastnými členmi NO ŠŠK KAC Jednota Košice. (Účasť v I.SNL – domáce zápasy I.SNL, sústredenie, účasť na nohejbalových turnajoch na Slovensku aj v zahraničí (štartovné), regenerácia športovcov, organizácia športových podujatí).

2.      Všetky originál doklady týkajúce vyúčtovania dotácie sa nachádzajú v účtovníctve ŠŠK KAC Jednota Košice. K správe sú predložené kópie dokladov.

 

 

 

 

Košice    7.01.2013                                                Spracoval: RNDr. Ladislav Bertko

                                                                                Predseda NO KAC Jednota Košice